Cookies Policy
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μαθε περισσοτερα
Συμφωνω
close
μήνυμα συστήματος

Πρόγραμμα Επιδότησης "Φωτοβολταϊκά Στο Χωράφι"

Στις 09/04/2024 το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος δημοσίευσε νέο πρόγραμμα επιδότησης που αφορά Νet-Metering & Net-Billing για αγρότες με την ονομασία  ‘’Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι’’ με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια €.

 

Ημερομηνία Έναρξης ένταξης στο Πρόγραμμα: 9/4

Ημερομηνία Λήξης ένταξης στο Πρόγραμμα: 15/5

Η αιτήσεις γίνονται μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://pvstegi.gov.gr

 

Σημαντική σημείωση: Χωρίς απαίτηση προσθήκης μπαταρίας

 

Η υποβολή αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές δεν αποκλείει τον αιτούντα (αγρότη) από το  να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του μέσω του  Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Εγκαταστασης επι κτιριου η επι εδαφους

1) Ποιους αφορά;

Απ: Αφορά επαγγελματίες αγρότες, αγρότες ειδικού καθεστώτος και αγροτικές επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να έχουν ενεργή αγροτική παροχή και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά το τρέχον έτος.

 

2) Τι κερδίζουν οι ωφελούμενοι;

Απ: Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ενίσχυση 30% και έως 350 ευρώ ανά kW, με το ποσό της επιδότησης να μην σωρεύεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που λαμβάνουν οι αγρότες.

 

3) Εγκαθιστούν φ/β με εφαρμογή Net Metering ή Net Billing;

Απ: Για αιτήσεις ισχύος έως 30kW εφαρμόζεται ο ενεργειακός συμψηφισμός (Net Μetering), ενώ για αιτήσεις από 31kW έως 50kW Net-Billing με την πλεονάζουσα ενέργεια να αποζημιώνεται με σταθερή τιμή από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ -ως απλός αυτοπαραγωγός).

 

4) Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα;

Απ: 1) O ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία ή παραγγελία για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό.

        2) Η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης και αφορά Φ/Β Σταθμό.

 

5)  Πόσες αιτήσεις μπορεί να κατατεθούν ανά ΑΦΜ;

Απ: Εφόσον διαθέτει άνω τη μια αγροτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την χρηματοδότηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 50kW για κάθε μια εξ’ αυτών.

 

6) Ποια η σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις που θα υποβληθούν;

Απ: Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει με βάση δύο ομάδες προτεραιότητες και έως την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού:

 

Α’ ομάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW

B’ Oμάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW και έως 50kW

Οι αιτήσεις σε κάθε ομάδα θα κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, ενώ στο πρόγραμμα θα υπάρχουν και επιλαχόντες.

 

7) Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος έχει υποβάλλει ήδη αίτηση συμμετοχής για την αγροτική παροχή στο  Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», επιτρέπεται να  υποβάλλει νέα αίτηση και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»;

Απ: Επιτρέπεται για συνολική ισχύ έως  30kW και από τα δύο Προγράμματα εφόσον τηρούνται

σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Η νέα αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο  χωράφι» αφορά πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ του φ/β

σταθμού η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»,

β) Ο Ωφελούμενος δεν έχει εκκινήσει τις εργασίες ως  προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά  στο χωράφι» σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 23 του  Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, και

γ) Δεν έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός ως  προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα  «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»

 

8) Τι προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτει ο χώρος εγκατάστασης;

Απ:

α) Ο Ωφελούμενος έχει τη κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης,

β) Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα  και με της σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,

γ) Το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα.

 

9) Είδος και ύψος επιδότησης;

Απ: Σε ποσοστό 30% επί του συνολικού κόστους,  με ανώτατο ποσό επιχορήγησης Φ/Β Σταθμού τα 350€/kW.

Στο ανώτερο ποσό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

 

10) Ποιές οι επιλέξιμες δαπάνες;

Απ: α) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες,

καλώδια κ.λπ.).

β) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.

δ) Αμοιβή για μελέτη - διαστασιολόγηση του συστήματος υπό την προϋπόθεση αυτή αποτελεί μέρος των

παγίων της επιχείρησης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

 

11) Ποια η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος;

Απ:

  • Ο Ωφελούμενος δεν χρειάζεται να έχει προβεί σε καμία ενέργεια προς το ΔΕΔΔΗΕ πριν την υποβολή της αίτησης αλλά  υποχρεούται, εφόσον δεν έχει ήδη υποβάλλει αίτηση ή δεν έχει ήδη Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή Σύμβαση Σύνδεσης, εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση Οριστικών Πινάκων επιλέξιμων αιτήσεων, να υποβάλλει αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή για σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγ. εδαφίου εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος γίνεται αυτόματη απένταξη από το Πρόγραμμα.

  • Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (εφόσον απαιτείται) ή στη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο υποδοχής ισχύος στον εκάστοτε Υποσταθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του σταθμού, γίνεται αυτόματη απένταξη από το Πρόγραμμα.

 

12) Ποια τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης και αφορούν το Φ/Β Σταθμό;

Απ:

  • Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (Φωτοβολταϊκού).
  • Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων/προμηθευτών, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό  πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), με σφραγίδα και υπογραφή από προμηθευτή,  από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει  καταβάλει ο Ωφελούμενος, εφόσον απαιτήθηκε και η  καταβολή της συμμετοχής λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιχορήγησης του άρθρου 19 ή λόγω μη επιλέξιμων  δαπανών.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος  και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

 

Επίσης:

  • Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά
  • Η εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος στο αίτημα για την ενεργοποίηση σύνδεσης και αντίστοιχα στη βεβαίωση ολοκλήρωσης σύνδεσης που εκδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ δύναται να αποκλίνει μειούμενη έως 500w από την ισχύ που αναγράφεται στην οικεία Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή Σύμβαση Σύνδεσης και αντίστοιχα στην οικεία αίτηση χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 275 6802, ή με ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας παρακάτω