7,1 MW PHOTOVOLTAIC STATION SIVEREK, TURKEY

7,1 MW PHOTOVOLTAIC STATION SIVEREK, TURKEY