Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 24,8 KW

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 24,8 KW

25kW