ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ 50KW ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ 50KW ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι εργασίες για ΦΒ σταθμό αυτοπαραγωγής (Net Metering) ισχύος 50kW σε τυροκομική μονάδα.