ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ PID

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ PID (Potential-Induced Degradation)


Πρόκειται για μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, λόγω της διαφοράς δυναμικού (τάσης). Σε ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα τα πλαίσια συνδέονται σε σειρά το ένα μετά το άλλο δημιουργώντας στοιχειοσειρές (Strings). Η συνολική τάση μιας στοιχειοσειράς μπορεί να είναι κοντά στο 1000 V.  Αυτή λοιπόν η υψηλή τάση είναι που μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο PID.

Λόγω της υψηλής τάσης, δημιουργούνται ρεύματα διαρροής από την ηλιακή κυψέλη προς το πλαίσιο αλουμινίου, μέσω του τζαμιού και  των υλικών ενθυλάκωσης της κυψέλης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώνεται η ισχύς του φωτοβολταϊκού πλαισίου και συνεπώς έχει σημαντικά χαμηλότερη παραγωγικότητα.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ισχύος του συστήματος έως και 35-40 %, το όποιο αυτόματα ισοδυναμεί και μείωση των εσόδων .

Εντοπισμός φαινόμενου PID

Το φαινόμενο PID ανιχνεύεται σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με την χρήση της θερμική κάμερας. Μέσω της θερμικής απεικόνισης σε μια μέση τυπική ήμερα με ηλιοφάνεια μπορούμε να έχουμε λήψεις που να αποτυπώνουν το βαθμό απωλειών του συστήματος μας λόγω του φαινόμενου του PID .

Υπάρχει και η μέθοδος των μετρήσεων I-V σε περιπτώσεις που δεν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η διαδικασία των μετρήσεων λαμβάνει χώρα ως εξής: Γίνεται προσωρινή διακοπή στο σύστημα δηλαδή κλείνουμε τον μετατροπέα και διεξάγουμε μετρήσεις σε κάθε πάνελ ξεχωριστά από το – προς το + για να μετρήσουμε την ισχύ του .

Θεραπεία κατά του PID

Αν πιστεύετε ότι το φωτοβολταϊκό σας μπορεί να έχει προσβληθεί από PID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λύση της  ΑΕΝΑΟΣ  για πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή απόδοση του φωτοβολταϊκού σας σταθμού.

Τοποθετώντας τις συσκευές της  ZEALWE αντιμετωπίζεται το φαινόμενο του pid ,μεγιστοποιείται την παραγωγή σας και θωρακίζεται το σύστημα σας από μελλοντικές απώλειες.

Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες της όσο αφορά την ( επισκόπηση –διάγνωση –μελέτη) του φ/β πάρκου σας και να σας ενημερώσει για την ορθή λειτουργία των φ/β πλαισίων όσο αφορά το φαινόμενο PID έχοντας τις συσκευές για την εξάλειψη του φαινομένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες και για προγραμματισμό επισκόπησης!